Aktuálne výzvy

architektúra

Výzva pre odvetvie Architektúra

Kód výzvy: KV_A_01/2018
Termín vyhlásenia výzvy: 13. august 2018 
Termín ukončenia prihlasovania: 31. december 2018
Maximálna výška poskytnutej pomoci de minimis pre žiadateľa: 10 000 €

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako vykonávateľ Schémy na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku schéma DM – 1/2018 v znení dodatku č.1 (schéma pomoci de minimis)

vyhlasuje

Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku

ODVETVIE: ARCHITEKTÚRA
Kód výzvy: KV_A_01/2018


Mikro, malí a strední podnikatelia (MSP) v rámci vyhlásenej výzvy máte možnosť získať priamu finančnú pomoc, realizovanú prostredníctvom poskytovania kreatívnych voucherov. Vďaka nim vám preplatíme časť finančných nákladov, ktoré vynaložíte v súvislosti s využívaním služieb, alebo s nákupom diel od oprávnených realizátorov v rámci odvetvia ARCHITEKTÚRA.

V rámci tejto výzvy môžete získať pomoc, prostredníctvom kreatívneho vouchera vo výške 50% nákladov – maximálne do 10 000 €. Online registrácia žiadostí je sprístupnená v sekcii Žiadateľ.
Prihlásiť sa môžete najneskôr do 31.12.2018

SIEA ako vykonávateľ Schémy na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku v znení dodatku č. 1 - Schéma DM – 1/2018 vydala dňa 21.08.2018 Usmernenie č.1 k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku ODVETVIE: ARCHITEKTÚRA, kód výzvy : KV_A_01/2018

Usmernením č. 1 sa v plnom rozsahu nahrádza:
- text výzvy;
- príloha č. 1 výzvy – Príručka pre žiadateľa o KV_verzia 01
Usmernením č. 1 SIEA mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia kreatívneho vouchera v zmysle pôvodnej Výzvy.

Plné znenie usmernenia : KV_A_01/2018_USMERNENIE č.1
Všetky aktualizácie dokumentov si môžete v sledovaní zmien TU.

Stiahnite si Výzvu v plnom znení aj s prílohami a zistite všetky informácie o podmienkach a postupe podania žiadosti:

Plné znenie Výzvy KV_A_01/2018

Príloha č. 1 Výzvy KV_A_01/2018 – Príručka pre žiadateľa o KV – verzia 02

Príloha č. 2 Výzvy KV_A_01/2018 – Schéma na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku v znení dodatku č. 1 – Schéma DM – 1/2018

Príloha č. 3 Výzvy KV_A_01/2018 – Formulár Žiadosti o poskytnutie pomoci prostredníctvom kreatívneho vouchera

Príloha č. 4 Výzvy KV_A_01/2018 – Príloha č. 1 Žiadosti o KV – Samostatné vyhlásenia dotknutých osôb

Príloha č. 5 Výzvy KV_A_01/2018 – Príloha č. 2 Žiadosti o KV – Prehľad prijatej pomoci de minimis za sledované obdobie

Príloha č. 6 Výzvy KV_A_01/2018 – Príloha č. 5 Žiadosti o KV – Podnikateľský plán


Pred samotným podaním žiadosti je potrebné mať zhotovený vlastný cenový prieskum. Stiahnite si prosím formuláre, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou žiadosti a postupujte podľa pokynov:

Príloha č. 7 Výzvy KV_A_01/2018 – Príloha č. 6 Žiadosti o KV – Zadanie pre zhotovenie cenovej ponuky

Príloha č. 8 Výzvy KV_A_01/2018 – Príloha č. 7 Žiadosti o KV – Záznam z vyhodnotenia cenových ponúk

Príloha č. 9 Výzvy KV_A_01/2018 – Príloha č. 8 Žiadosti o KV – Čestné prehlásenie budúceho OR NPPRKP


Do 1. kola hodnotenia budú zaradené žiadosti o voucher s termínom ukončenia realizácie do 31. októbra 2018.

Do 2. kola hodnotenia budú zaradené žiadosti o voucher s termínom ukončenia realizácie do 31. januára 2019.

V sekcii žiadateľ si môžete pozrieť stručný Mechanizmus poskytovania kreatívneho vouchera.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

dizajn

Výzva pre odvetvie Dizajn

Kód výzvy: KV_D_01/2018
Termín vyhlásenia výzvy: 21. august 2018
Termín ukončenia prihlasovania: 31. december 2018
Maximálna výška poskytnutej pomoci de minimis pre žiadateľa: 5 000 €

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako vykonávateľ Schémy na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku schéma DM – 1/2018 v znení dodatku č.1 (schéma pomoci de minimis)

vyhlasuje

Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku

ODVETVIE: DIZAJN
Kód výzvy: KV_D_01/2018


Mikro, malí a strední podnikatelia (MSP) v rámci vyhlásenej výzvy máte možnosť získať priamu finančnú pomoc, realizovanú prostredníctvom poskytovania kreatívnych voucherov. Vďaka nim vám preplatíme časť finančných nákladov, ktoré vynaložíte v súvislosti s využívaním služieb, alebo s nákupom diel od oprávnených realizátorov v rámci odvetvia DIZAJN.

V rámci tejto výzvy KV_D_01/2018 môžete získať pomoc, prostredníctvom kreatívneho vouchera vo výške 50% nákladov – maximálne do 5 000 €. Online registrácia žiadostí je sprístupnená v sekcii Žiadateľ. Prihlásiť sa môžete najneskôr do 31.12.2018.

Stiahnite si Výzvu v plnom znení aj s prílohami a zistite všetky informácie o podmienkach a postupe podania žiadosti:

Plné znenie Výzvy KV_D_01/2018

Príloha č. 1 Výzvy KV_D_01/2018 – Príručka pre žiadateľa o KV – verzia 02

Príloha č. 2 Výzvy KV_D_01/2018 – Schéma na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku v znení dodatku č. 1 – Schéma DM – 1/2018

Príloha č. 3 Výzvy KV_D_01/2018 – Formulár Žiadosti o poskytnutie pomoci prostredníctvom kreatívneho vouchera

Príloha č. 4 Výzvy KV_D_01/2018 – Príloha č. 1 Žiadosti o KV – Samostatné vyhlásenia dotknutých osôb

Príloha č. 5 Výzvy KV_D_01/2018 – Príloha č. 2 Žiadosti o KV – Prehľad prijatej pomoci de minimis za sledované obdobie

Príloha č. 6 Výzvy KV_D_01/2018 – Príloha č. 5 Žiadosti o KV – Podnikateľský plán


Pred samotným podaním žiadosti je potrebné mať zhotovený vlastný cenový prieskum. Stiahnite si prosím formuláre, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou žiadosti a postupujte podľa pokynov:

Príloha č. 7 Výzvy KV_D_01/2018 – Príloha č. 6A Žiadosti o KV - Zadanie pre zhotovenie cenovej ponuky - typ A
Typ A – je určený pre stanovenie ceny za služby alebo diela určené na podporu podnikateľskej činnosti žiadateľa.

Príloha č. 8 Výzvy KV_D_01/2018 – Príloha č. 6B Žiadosti o KV - Zadanie pre zhotovenie cenovej ponuky - typ B
Typ B – je určený pre stanovenie ceny za služby alebo diela určené na podporu firemnej identity žiadateľa.

Príloha č. 9 Výzvy KV_D_01/2018 – Príloha č. 7 Žiadosti o KV – Záznam z vyhodnotenia cenových ponúk

Príloha č. 10 Výzvy KV_D_01/2018 – Príloha č. 8 Žiadosti o KV – Čestné vyhlásenie budúceho OR NPPRKP


Do 1. kola hodnotenia budú zaradené žiadosti o voucher s termínom ukončenia realizácie do 31. októbra 2018.

Do 2. kola hodnotenia budú zaradené žiadosti o voucher s termínom ukončenia realizácie do 31. januára 2019.

V sekcii žiadateľ si môžete pozrieť stručný Mechanizmus poskytovania kreatívneho vouchera.

V prípravnej fáze pred on-line registráciou Žiadosti o KV sa odporúča pracovať – v prípade potreby – s nasledujúcim pracovným materiálom. Pomocný pracovný materiál k vypracovaniu Zadania pre zhotovenie cenovej ponuky v odvetví Dizajn.

Zároveň si môžete pozrieť vzorové príklady vyplnenia Zadaní pre zhotovenie cenovej ponuky – typ A a typ B. Príklady vyplnenia Zadania pre zhotovenie cenovej ponuky v odvetví Dizajn.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

reklama
marketing

Výzva pre odvetvie Reklama a marketing

Momentálne nie je otvorená výzva pre toto odvetvie KP.
Plánovaný termín vyhlásenia výzvy: Jeseň 2018

programovanie
IKT

Výzva pre odvetvie IKT - programovanie

Momentálne nie je otvorená výzva pre toto odvetvie KP.
Plánovaný termín vyhlásenia výzvy: Jeseň 2018